Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

"..Να φορέσουν όλαι αι γυναίκες φερετζέδες." Εγκύκλιος ...ΕλληνοδεσποτάδωνΈτσι και με επιπλέον φερετζέ ήθελαν τις γυναίκες  απειλώντας και με αφορισμούς όσες δεν υπάκουαν  οι θεσσαλοί μητροπολίτες Τρικάλων ,Καλαμπάκας ,Λαρίσης 
(η φωτογραφία απο τη χθεσινή διαδήλωση της 21.1.2018 στη Θεσσαλονίκη για την ονομασία της ΠΓΔΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)


Εφημερίς, αρ. φύλ. 151, 31.05.1889:

καὶ αἱ γυναῖκες αἱ περιπατοῦσαι γυμναὶ εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ ἐπὶ τὰς ἀγυιὰς νὰ φορέσωσιν ὅλαι φερεντζέδες, καθὼς φοροῦσιν αἱ γυναῖκες ἁπανταχοῦ


1 ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 

Ἐν τῷ κώδικι τῆς Μητροπόλεως Λαρίσσης, ὅστις μετ’ ἄλλων θεσσαλικῶν χειρογράφων ἐκομίσθη ἐνταῦθα καὶ κατετέθη ἐν τῇ Ἐθνικῇ Βιβλιοθήκῃ μετὰ τὴν προσάρτησιν, ὑπάρχει διάταξις τοῦ Μητροπολίτου Διονυσίου καὶ τῶν παρεδρευόντων δύο ἐπισκόπων Τρίκκης καὶ Ἐλασσῶνος δημοσιευθεῖσα ἐν ἔτει 1795.

Εἶνε γεγραμμένη εἰς φύλλον μέγα καὶ ἡ γραφὴ εἶνε καθαρά. Διὰ τῆς διατάξεως ἢ ἐγκυκλίου ταύτης διαιροῦνται οἱ κάτοικοι εἰς τέσσαρας τάξεις, ἑκάστης δὲ τάξεως κανονίζεται ἡ ποσότης τῆς προικός, ἣν οἱ γονεῖς πρέπει νὰ παρέχωσι, καὶ περιορίζονταί τινες περὶ τὸν γάμον ἐθιμοτυπίαι. Ἐν τέλει δὲ νουθετοῦνται αἱ γυναῖκες καὶ μὴ περιπατῶσι γυμναὶ ἐπὶ ἀπειλῇ φρικτοτάτων ἀρῶν πατριαρχικῶν καὶ συνοδικῶν. Τὸ περίεργον τοῦτο μητροπολιτικὸν ἔγγραφον δημοσιεύω ἐνταῦθα.

 Α. ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ.

 Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


 Ἐντιμότατοι κληρικοί, εὐλαβέστατοι ἱερεῖς, τιμιώτατοι προεστῶτες καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι χριστιανοὶ τῆς πόλεως Τρίκκης, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ τῆς ἡμῶν ταπεινότητος, χάρις, εἰρήνη τε καὶ ἔλεος εἴη ὑμῖν παρὰ Κυρίου, παρ’ ἡμῶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία. 

Ἐπειδὴ ἐμάθομεν μετὰ τῶν περὶ ἡμᾶς θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων, ἐν Χριστῷ ἡμῖν ἀγαπητῶν ἀδελφῶν καὶ συλλειτουργῶν, τοῦ τε Τρίκκης καὶ Σταγῶν, ὅσα ἄτοπα προξενοῦνται εἰς τὰ συνοικέσια, τὰ τελούμενα ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, διά τε τὴν πολύποσον προῖκα ὁποῦ ἐκ μέρους τῆς γυναικὸς δίδεται πρὸς τὸν ἄνδρα, καὶ δι’ ἄλλα ἀνωφελῆ παντελῶς κινήματα, ὁποῦ ἀπ’ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν γίνονται ἐκ τοῦ καιροῦ τῆς μνηστείας ἕως τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ νομίμου γάμου· ἐξ ὧν συμβαίνει ἕκαστος τῶν γονέων, ὡς ἔλαχεν ἔχειν δύο, τρεῖς ἢ καὶ πλείονας θυγατέρας νὰ δοκιμάζῃ μεγίστην δυσχέρειαν εἰς τὸ νὰ ἐκδώσῃ αὐτὰς ἀνδράσι, καὶ νὰ ὑποπίπτῃ πάντοτε εἰς δυστυχίαν πολλάκις δὲ καὶ εἰς χρέος· ἢ ἄλλας μὲν τῶν θυγατέρων αὐτοῦ νὰ κυβερνᾷ εἰς ὑποκείμενα ἀπορώτερα τῶν πρὸς τὸ ζῆν, ἄλλας δὲ εἰς πρόσωπα μὴ τοιαῦτα, παρ’ ὧν ἕπεται αἰώνιον τὸ παράπονον, καὶ ἄλλα, ὡς καταφρονηθεισῶν ἀπὸ τοῦ πατρός. 

Διὰ τοῦτο ἡμεῖς ὡς ἐπληροφορήθημεν ἐξ ὑμῶν τὴν βλάβην καὶ δυσχέρειαν ὁποῦ προξενεῖται ἔκ τε τῶν ἀνδρῶν προικισμῶν, καὶ ἐκ τῶν μεταξὺ ἀνωφελῶν κινημάτων, προσέχοντες οὐ μόνον ἑαυτοῖς, καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ἡμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, διῃρέσαμεν τὴν πληθὺν ὑμῶν εἰς τέσσαρας τάξεις καὶ ἠριθμήσαμεν ὁποῖον προικισμὸν νὰ δίδῃ ἑκάστη τάξις κατὰ τὴν δύναμίν της, ὡς καὶ πολλοῖς ὑμῶν ἔδοξε, νουθετήσαντες ὑμᾶς πατρικῶς τε καὶ ἀρχιερατικῶς, ὅπως μὴ γίνωνται τὰ ἐν τῷ μεταξὺ κινήματα, ἵν’ ἔχωσι τὸ σεμνότερον καὶ ἐπωφελέστερον. 

Καὶ ἡ μὲν πρώτη τάξις νὰ δίδῃ προικία πεντακόσια γρόσια νάχτι· ὀκτὼ βρακοϋποκάμισα· ὀκτὼ μανδύλια μεταξωτά· ἓν στρῶμα· ἓν γιοργάνι· δύο προσκέφαλα· ἓν τζιαρτζάφι· ἓν καζανόπουλον· δύο στρέμματα ἀμπέλι· δύο τζαπιά· ἓν σεντούκι· ἓν σεπέτι· ἓν λεγένι καὶ ἰμπρίκι· τρεῖς φορεσίας σκέτας· δύο ζωνάρια ἀργυρᾶ· τριάκοντα μισόφλορα ζέρια· μία ζυγὴν σκουλαρίκια χρυσᾶ· δύο μπασιμάδες· δύο φέσια· μίαν λεκάνην καὶ ἓν σιαμπτάνι. 

Ἡ δὲ δευτέρα τάξις τριακόσια γρόσια νάχτι· ἓξ βρακοϋποκάμισα· ἓξ μανδύλια μεταξωτά· ἓν στρῶμα· ἓν γιοργάνι· δύο προσκέφαλα· ἓν τζιαρτζάφι· ἓν καζανόπουλον· ἓν στρέμμα ἀμπέλι· ἓν τσαπί· ἓν σεντοῦκι· ἓν λεγένι καὶ ἰμπρίκι· δύο φορεσιαῖς σκέταις· ἓν ζωνάρι ἀργυροῦν· εἴκοσι μισόφλορα ζέρια· μίαν ζυγὴν σκουλαρίκια· δύο μπασιμάδες· δύο φέσια· μία λεκάνην· καὶ ἓν σιαμπτάνι. 

Ἡ δὲ τρίτη τάξις, ἑκατὸν πεντήκοντα γρόσια νάχτι· τέσσαρα βρακοϋποκάμισα· τέσσαρα μανδύλια μεταξωτά· ἓν στρῶμα· ἓν γιοργάνι· δύο προσκέφαλα· ἓν τζιαρτζάφι· ἓν καζανόπουλον· ἓν σεντούκι· ἓν λεγένι καὶ ἰμπρίκι· μίαν φορεσίαν σκέτην· ἓν ζωνάρι ἀργυροῦν· δέκα μισόφλορα ζέρια· μίαν ζυγὴν σκουλαρίκια· ἕνα μπασουμᾶν· ἓν φέσι· μίαν λεκάνην· καὶ ἐν σαμπτάνι. 

Καὶ ἡ τετάρτη τάξις, ὀγδοήκοντα γρόσια νάχτι· τρία ὑποκάμισα· πέντε μανδύλια μπέτζικα· ἓν στρῶμα· ἓν γιοργάνι· δύο προσκέφαλα· ἓν τζαρτζάφι· ἓν σεντούκι· μίαν φορεσιάν· ἓν ζωνάρι ἀργυροῦν· μίαν ζυγὴν σκουλαρίκια ἀργυρᾶ· ἕνα μπασουμᾶν· ἓν φέσι καὶ ἓν σαμπτάνι· καὶ οὗτος εἶνε ὁ προικισμὸς ὁποῦ ἔχει νὰ δίδῃ ἑκάστη τάξις· ὅλαι δὲ αὗται αἱ εἰρημέναι τάξεις νὰ λαμβάνωσιν εἰς τοὺς γάμους δύω μόνους μπρατίμους· καὶ μετὰ τὸ φίλημα τοῦ πενθεροῦ, ὁποῦ γίνεται τῇ βᾳ ἑσπέρας, νὰ φεύγωσιν ἐκεῖθεν οἵ τε μπράτιμοι καὶ οἱ ὑπηρέται· ὅστις δὲ τῶν γαμβρῶν θέλει νὰ πηγαίνῃ εἰς τὸν πενθερόν του, ἢ ὅστις τῶν πενθερῶν εἰς τὸν γαμβρόν του, νὰ λαμβάνῃ ἑκάτερος τρεῖς πλησιεστέρους συγγενεῖς του, καὶ νὰ πηγαίνῃ· ὁμοίως νὰ πηγαίνῃ καὶ ἡ μία πενθερὰ πρὸς τὴν ἄλλην, λαμβάνουσα μεθ’ ἑαυτῆς τρεῖς παρομοίας γυναίκας· ἔτι νὰ παύσωσιν ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς τὰ βρακοϋποκάμισα καὶ γλυκὰ ὁποῦ στέλλονται ἐκ μέρους τῆς νύμφης πρὸς τὸν νυμφίον γινομένου συνοικεσίου· ὁμοίως νὰ παύσωσι καὶ τὰ πεσχέσια τοῦ γαμβροῦ πρὸς τὸν πενθερὸν καὶ τὴν πενθερὰν καὶ ἄλλους συγγενεῖς ἐν τῷ τῶν γάμων καιρῷ ἔτι δὲ αἴσχιστον καὶ ἀπαίσιον εἶνε χωρίς τινος ἐπανωφορίου σεμνοῦ νὰ περιπατῶσιν αἱ γυναῖκες ἐπὶ τῆς λεωφόρου, αἵτινες χρεωστοῦσιν ὅλως δι’ ὅλου, ὅσαι δὲν εἶναι ἐπιδεεῖς φρενῶν, νὰ ἔχωσι πᾶσαν σεμνότητα καὶ κοσμιότητα εἰς ἑαυτάς· εἰς καιρὸν ὁποῦ εἶνε ἄτιμον καὶ ἀποτρόπαιον καὶ τίμιοι ἄνδρες νὰ περιπατῶσιν ἐπ’ αὐτοφώρῳ χωρὶς μπενίσι, πόσῳ μᾶλλον εἶνε αἴσχιστον καὶ ἄτιμον νὰ περιπατῶσιν οὕτως αἱ γυναῖκες; 

Δι’ ὅλα λοιπὸν ταῦτα παραινοῦμεν, νουθετοῦμεν καὶ συμβουλεύομεν πάντας ὑμᾶς ἀρχιερατικῶς τε καὶ πατρικῶς, ὅτι εἶνε προφανῶς μέγιστον κοινὸν ὄφελος νὰ γίνωνται ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς τὰ συνοικέσια κατὰ τὸν διαληφθέντα τρόπον καὶ αἱ γυναῖκες αἱ περιπατοῦσαι γυμναὶ εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ ἐπὶ τὰς ἀγυιὰς νὰ φορέσωσιν ὅλαι φερεντζέδες, καθὼς φοροῦσιν αἱ γυναῖκες ἁπανταχοῦ· καὶ εἶνε οὐ μόνον τίμιον καὶ ἐπαινετώτατον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ πολλὰ χρήσιμον. 

Ὅθεν νὰ ἔχητε τὴν εὐχὴν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὰς ἡμετέρας, ὡς πατρικῶς καὶ ἀρχιερατικῶς ὑμᾶς ἐνουθετήσαμεν νὰ πολιτεύησθε ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς· καὶ ὅστις ἀκολουθήσει τῇ καταστρωθείσῃ ἄνωθεν εὐταξίᾳ, καὶ ἡμεῖς θέλομεν εὐχόμεθα ὑπὲρ αὐτοῦ, εὐλογοῦντες αὐτὸν ὡς εὐπειθὲς καὶ γνήσιον τέκνον ὑπακοῆς· ὅστις δὲ ἤθελε φανισθῆ καὶ ἁλωθῆ καταφρονητὴς τῆς κοινωφελοῦς ταύτης εὐταξίας, καὶ ἤθελε φωραθῆ παραβάτης τῶν εἰρημένων πατρικῶν ἡμῶν συμβουλῶν καὶ νουθεσιῶν, καὶ ἐκκλησιαστικῶς καὶ ἐξωτερικῶς ταὰ μέγιστα παιδευθήσεται· καὶ οὐ μόνον ἡμεῖς θέλομεν ἐκφράσει ποταμηδὸν φρικτοτάτας ἄρας κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ τοιούτου παραβάτου, ἀλλὰ καὶ πατριαρχικὰς καὶ συνοδικὰς θέλομεν φέρει καὶ ἀναγνώσει.

 Ποιήσατε οὖν ὡς γράφομεν, καὶ μὴ ἄλλως, ἵνα ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος σὺν ταῖς παρ’ ἡμῶν εὐχαῖς τε καὶ εὐλογίαις εἴη ὑμῖν.

 αψ[.]ε΄ Ὀκτωβρίου ιδ΄.

 Ὁ Λαρίσσης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ὑποβεβαιοῖ.
 Ὁ Τρίκκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ –
Ὁ Ἐλασσῶνος ΠΑΙΣΙΟΣ. 

ΠΗΓΗ: http://efhmeris.blogspot.gr

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Νέα σημαντική ανακάλυψη κάτω από αρχαία ελληνική «πυραμίδα».


Ευρήματα περίπλοκης μηχανικής και μεταλλουργίας στην Κέρο υποδεικνύουν την έναρξη της αστικοποίησης.

«Αυτό που διαπιστώνουμε εδώ με τις μεταλλικές εργασίες και με άλλους τρόπους είναι η έναρξη της αστικοποίησης», ανέφερε ο Michael Boyd του Πανεπιστημίου Cambridge, ένας από τους επικεφαλής της έρευνας.

Πάνω από 4.000 χρόνια πριν, κάποιοι κατασκευαστές σκάλισαν όλη την επιφάνεια του Δασκαλειού, του αρχαίου φυσικού ακρωτηρίου της νήσου Κέρου που έχει σχήμα πυραμίδας. 

Το διαμόρφωσαν σε επίπεδα, που κάλυψαν με 1.000 τόνους ειδικής εισαγόμενης λευκής πέτρας για να δώσουν την εμφάνιση μιας τεράστιας βαθμιδωτής πυραμίδας, που ανυψωνόταν στο Αιγαίο: η πιο επιβλητική ανθρώπινη κατασκευή σε όλο το αρχιπέλαγος των Κυκλάδων.

Κάτω όμως από την επιφάνεια αυτών των επιπέδων οι αρχαιολόγοι από τρεις διαφορετικές χώρες, που συμμετέχουν σε μια εν εξελίξει ανασκαφή, ανακάλυψαν στοιχεία από ένα σύμπλεγμα αποστραγγιστικών σηράγγων -οι οποίες κατασκευάστηκαν 1.000 χρόνια πριν από τις διάσημες υδραυλικές εγκαταστάσεις του μινωικού παλατιού της Κνωσού-, αλλά και ίχνη εξελιγμένης μεταλλουργίας.

Το ακρωτήριο του Δασκαλειού είναι ένα μικρό νησί, αλλά πριν από 4.500 χρόνια ήταν ενωμένο με την Κέρο, που τώρα είναι ένα ακατοίκητο και προστατευμένο μέρος. Την τρίτη χιλιετία π.Χ., η Κέρος ήταν ένα μεγάλο ιερό, όπου γίνονταν πολύπλοκα τελετουργικά.

Η συντήρηση και η κατασκευή του οικισμού θα είχε χρειαστεί πολύ συλλογική προσπάθεια. Οι εγκαταλειμμένες σήμερα πλαγιές του Δασκαλειού ήταν κάποτε καλυμμένες με κατασκευές και κτίρια, το οποίο σημαίνει ότι πριν από 4.500 χρόνια ήταν ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα μέρη των Κυκλάδων, παρόλο που δεν ήταν αυτάρκες σε τρόφιμα και πρώτες ύλες, τα οποία έπρεπε να εισάγονται.

Τα πρώτα στοιχεία μεταλλοτεχνίας ανακαλύφθηκαν πριν από 10 χρόνια, ενώ τα νεότερα ευρήματα αποκάλυψαν δυο εργαστήρια γεμάτα από υπολείμματα μετάλλων και αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα μολύβδινο τσεκούρι, ένα καλούπι για χάλκινα μαχαίρια και δεκάδες κεραμικά θραύσματα από μεταλλουργικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός στομίου φυσητήρα. Οι αρχαιολόγοι θα επιστρέψουν για την ανασκαφή ενός πήλινου φούρνου.


Εύρημα: Καλούπι κατασκευής αιχμών από χαλκό. (φωτ.: Michael Boyd)

«Αυτό που διαπιστώνουμε εδώ με τις μεταλλικές εργασίες και με άλλους τρόπους είναι η έναρξη της αστικοποίησης», ανέφερε ο Michael Boyd του Πανεπιστημίου Cambridge, ένας από τους επικεφαλής της έρευνας. Απομακρυσμένες κοινότητες σχημάτισαν δίκτυα με επίκεντρο την περιοχή αυτή, οι τέχνες και η αγροτική καλλιέργεια εντάθηκαν, ενώ η αρχιτεκτονική έγινε περισσότερο μνημειώδης, σταδιακά υπερκαλύπτοντας την αρχική σημασία του ιερού.

Τα πυραμιδωτά επίπεδα θα έλαμπαν στον ελληνικό ήλιο, ορατά από πολύ μακριά, καθώς ήταν καλυμμένα με άσπρο μάρμαρο από τη Νάξο, που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά. Το συγκρότημα αποστραγγιστικών σηράγγων ανακαλύφθηκε όταν οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν μια επιβλητική σκάλα στα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ ερευνάται για το αν πρόκειται για γλυκό νερό ή λύματα.Άποψη της σκάλας εισόδου από ψηλά: Η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού. (φωτ.: Michael Boyd)


Πηγή: GuardianΔευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

Πούτιν: «Θρησκεία» παρόμοια με τον χριστιανισμό ο κομμουνισμός.


Ο Ρώσος πρόεδρος σύγκρινε τη σορό του Λένιν με τα λείψανα αγίων στο Άγιο Όρος.

Αίσθηση έχουν προκαλέσει το τελευταίο 24ωρο οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν που συνέκρινε την κομμουνιστική ιδεολογία με τον χριστιανισμό και το μαυσωλείο του Βλαντιμίρ Λένιν στην Κόκκινη Πλατεία με τα λείψανα αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Άγιο Όρος και αλλού.


Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του για ντοκιμαντέρ, απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε στην ρωσική τηλεόραση τα εξής: «Ίσως αυτό που θα πω να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.

Καταρχάς, η πίστη μας συντρόφευε πάντα και γινόταν ακόμα πιο ισχυρή κάθε φορά που η χώρα μας, ο λαός μας αντιμετώπιζαν δύσκολους καιρούς. Υπήρχαν χρονικές περίοδοι μάχιμου αθεϊσμού, κατά τις οποίες οι ιερείς διώκονταν και οι εκκλησίες καταστρέφονταν, αλλά παράλληλα γεννιόταν μια νέα θρησκεία.

Η κομμουνιστική ιδεολογία έχει πολλές ομοιότητες με τον χριστιανισμό, στην πραγματικότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, δικαιοσύνη: όλες οι αξίες που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, περιλαμβάνονται σε αυτή.

Και ο «Ηθικός Κώδικας της Οικοδόμησης του Κομμουνισμού» (ένα κείμενο με 12 κανόνες που ήταν διαδεδομένο την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης); Πρόκειται για μετουσίωση, ένα πρωτόγονο απόσπασμα από τη Βίβλο. Τίποτα καινούργιο δεν επινοήθηκε».

Ο Πούτιν πήγε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα συγκρίνοντας το δέος που εμπνέει το μαυσωλείο του Βλαντιμίρ Λένιν στους κομμουνιστές με εκείνο που νιώθουν οι χριστιανοί αντικρίζοντας τα λείψανα αγίων. 

«Κοιτάξτε, η σορός του Λένιν τοποθετήθηκε σε ένα μαυσωλείο. Πώς διαφέρει αυτό από τα λείψανα των αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Χριστιανοσύνης γενικότερα; Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ανάλογη παράδοση στη χριστιανική πίστη. Αν πάει όμως κάποιος στο Άγιο Όρος και ρίξει μια ματιά, θα δει ότι υπάρχουν λείψανα αγίων εκεί. Υπάρχουν και εδώ, στη χώρα μας».

Μετά τον θάνατο του Λένιν το 1924, η σορός του ταριχεύτηκε και ξεκίνησε να εκτίθεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μαυσωλείο, στην Κόκκινη Πλατεία. Η προσωπολατρεία του Λένιν και άλλων ηγετών ήταν κομμάτι της σοβιετικής ιδεολογίας και η συζήτηση για τον ενδεχόμενο κανονικού ενταφιασμού του ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας μέρες της Περεστρόικα, τη δεκαετία του '80.

Οι δηλώσεις του Πούτιν, αν και προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε πολλούς πιστούς Χριστιανούς, έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος στη χώρα του. «Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση του προέδρου καταφέρνουν να εξομαλύνουν με πολύ αποτελεσματικό και λογικό τρόπο τη διαμάχη γύρω από το θέμα του μαυσωλείου.

Οι κομμουνιστές και οι αριστερές πατριωτικές δυνάμεις στη Ρωσία κατανοούν ότι ο κομμουνισμός είναι κοντά στον Χριστιανισμό, όσο μακριά βρίσκονται από αυτόν ο καπιταλισμός και το σημερινό οικονομικό συστημα στη χώρα μας», τόνισε αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας.

πηγή: Πρώτο Θέμα

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018

Ελληνικές αρχαιότητες ανεκτίμητης αξίας κατασχέθηκαν στο Μανχάταν.


Έφοδο στο γραφείο και στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου Μάικλ Χ. Στινχαρντ πραγματοποίησαν εισαγγελείς στο Μανχάταν,  για να κατασχέσουν πολλά αρχαία έργα, τα οποία -όπως υποστηρίζουν- έχουν κλαπεί  από την Ελλάδα και την Ιταλία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Ο Στινχαρντ, διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και γνωστός φιλάνθρωπος,
 συλλέγει έργα τέχνης από την αρχαία Ελλάδα για τρεις δεκαετίες και έχει στενούς δεσμούς με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης,  όπου μία από τις γκαλερί έχει ονομαστεί προς τιμήν του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την ιδιωτική συλλογή του 77χρονου συλλέκτη κατασχέθηκαν τουλάχιστον εννέα αντικείμενα, στο πλαίσιο των ενεργειών του Γενικού Εισαγγελέα του διαμερίσματος του Μανχάταν, Σάιρους Ρ. Βανς Τζ., να επαναπατρισθούν κλεμμένες αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν είναι μία λευκή αττική λήκυθος  του 5ου αιώνα π.Χ., η οποία απεικονίζει μία νεκρική σκηνή και η αξία της  εκτιμάται στα 380.000 δολάρια, και πρωτοκορινθιακά γλυπτά του 7ου αιώνα π.Χ. που απεικονίζουν μία κουκουβάγια και μία πάπια και η αθροιστική αξία τους ανέρχεται στα 250.000 δολάρια περίπου.

 Επίσης, κατασχέθηκε ένας αττικός αρύβαλλος (δοχείο για λάδι ή για άρωμα) του 5ου αιώνα π.Χ. και ένα ιωνικό γλυπτό που απεικονίζει  το κεφάλι ενός κριαριού από τον 6ο αιώνα π.Χ.

Τα αντικείμενα είχαν περιέλθει στην κατοχή του συλλέκτη τα τελευταία 12 χρόνια έναντι 1,1 εκατ. δολαρίων,  σύμφωνα με το εισαγγελικό ένταλμα.
Πηγή

http://petra.pblogs.gr