Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

OΡΦΕΥΣ- Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΟΣ (Μέρος 3ο).-ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ.

"αλλά των μεν θείων τα πολλά απιστίη διαφυγγάνει μη γιγνώσκεσθαι"
(τα πιο πολλά από τα θεία,λόγω της απιστίας,μας διαφεύγουν και δεν τα γνωρίζομε,Ηράκλειτος).

-)(- ΤΑ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ ΟΡΦΕΑ
Ή ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ ΟΡΦΙΚΟΝ ΚΥΚΛΟΝ
ΕΡΓΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΜΠΟΛΑ.

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ ΜΕΡΙΚΑ:

"ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ,
ΒΑΚΧΙΚΑ, ΘΕΟΓΟΝΙΑ, ΘΡΟΝΙΣΜΟΙ,
ΜΗΤΡΩΟΙ, ΚΑΘΑΡΜΟΙ, ΛΙΘΙΚΑ,
ΣΦΑΙΡΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΥΜΝΟΙ,Κ.Α".

-ΒΕΒΑΙΩΣ ΟΥΔΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ
ΔΕΝ ΔΙΕΣΩΘΗ (ΕΔΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΜΩΝ ΕΚΑΗΣΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ,
ΘΑ ΕΣΩΖΟΝΤΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΣ ΟΛΗΝ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ?).

ΕΙΣ ΙΚΑΝΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ ΕΣΩΘΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ
ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣΕΤΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

-ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ,
ΒΑΣΕΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(ΑΝΑΛΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΝΤΩΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥ Κ.ΧΑΣΑΠΗ)
ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ "ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΝ" ΕΠΟΧΗΝ.

ΕΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ.

-ΩΣΤΟΣΟΝ ΤΟ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ,
Η ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ : "ΙΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΡΑΨΩΔΙΑΣ ΚΔ΄ (24)".

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΔΕΝ ΕΣΩΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ ΧΑΡΙΣ,
ΚΥΡΙΩΣ, ΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Ο ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΛΑΤΡΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
OTTO KERN ΣΥΝΕΛΕΞΕ ΑΥΤΑΣ ΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,
ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΠΡΟΚΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.

-ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΩΣ ΤΟΣΟΝ
Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΣΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ Η ΘΕΟΓΟΝΙΑ.

-ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΣ
ΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
(ΕΚ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ "ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΧΩΝ",123)
ΑΦΟΡΩΝ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΝ:

"εν μεν τοίνυν φερομέναις ταύταις ραψωδίαις Ορφικαίς η Θεολογία ήδε τις έστιν η περί το νοητόν, ην και οι φιλόσοφοι διερμηνεύουσι, αντί αντί μεν της μιας των όλων αρχής τον Χρόνον τιθέντες, αντί δε τοίν δυοίν Αιθέρα και Χάος, αντί δε του όντος απλώς το ωόν απολογιζόμενοι και τριάδα κινούμενον και το κύων ωόν τον Θεόν ή τον αργήτα χιτώνα ή την νεφέλην, ότι εκ τούτων εκθρώσκει Φάνης.άλλοτε γας άλλα περί του μέσου φιλοσοφούσιν.Τούτο μεν [ούν] οποίον αν η, ως τον νούν, ως δε πατέρα και δύναμιν,άλλα τινά προσεπινοούντες ουδέν τω Ορφεί προσήκοντα, την δε τρίτην τον Μήτιν(ως νούν), τον Ηρικεπαίον ως δύναμιν, τον Φάνητα αυτόν ως πατέρα.Μήποτε δε και την μέσην τριάδα θετέον κατά τον τρίμορφον Θεόν έτι κυούμενον εν τω ωιώ και γαρ το μέσον αεί φαντάζει συναμφότερον των άκρων, ώσπερ και τούτο άμα και ωιόν και τρίμορφος Θεός.Και οράς ότι το μεν ωιόν εστι ηνωμένον, ο δε τρίμορφος και πολύμορφος τω όντι Θεός το διακεκριμένον του νοητού, το δε μέσον κατά μεν το ωιόν ετι ηνωμένον, κατά δε τον Θεόν ήδη διακεκριμένον, το δε όλον ειπείν διακρινόμενον.Τοιαύτη μεν η συνήθης Ορφική Θεολογία".

-Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ -ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΝΑΡΓΩΣ ΕΙΣ
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΠΑΡΑΓΜΑ-
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΪΔΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΗΡΑΟΝ ΧΡΟΝΟΝ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΥΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑΣ ΟΥΣΙΑΣ
(ΑΙΘΕΡΑ-ΧΑΟΣ), ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΥΑΔΟΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ.

-ΕΠΙΣΗΣ, ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟ "ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟΝ ΩΟΝ"
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΟΛΑΨΙΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ,
ΕΚΘΡΩΣΚΕΙ ΕΞ ΑΥΤΟΥ Ο ΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ Η ΝΥΞ.

-ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΑΣ ΔΥΟ ΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠ. 66,
ΕΚ ΤΩΝ "ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΙΣ
ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ" ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ:

"τίνες δη ουν αι δυάδαις αύται; πρώτον μεν ουν εκείνο μοι δοκεί μη παρέργως ο Πλάτων ονομάσαι χάσματα τας δύο δυάδας, αλλ΄ ειδώς και τον Θεολόγον Ορφέα τούτω τω ονόματι καλούντα την πασών κινήσεων και προόδων πρωτουργόν εν τοις νοητοίς αιτίαν, ήν οι Πυθαγόρειοι δυάδα νοητήν και αόριστον προσηγόρευαν.

"Αιθέρα μεν και Χρόνος ούτος αγήραος,αφθιτόμητις
γείνατο και μέγα Χάσμα πελώριον ένθα και ένθα"

ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΑΝΗΤΑ ΟΜΙΛΕΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΤΟ ΑΠ. 72:

"χάσμα δ΄ υπ΄ηέριον και νήνεμος ερράγη αιθήρ
ορνυμένοιο Φάνητος"

-Η ΟΡΦΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟΝ ΕΡΩΤΑ,
ΑΠ. 83(ΠΡΟΚΛΟΥ "ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΝ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΝ"):

"και μοι δοκεί και ο Πλάτων ευρών παρ΄Ορφεί τον αυτόν τούτον Θεόν και Έρωτα και Δαίμονα Μέγαν αποκαλούμενον, ανυμνήσαι και αυτός επί του Έρωτος τον τοιούτον ύμνον.περί μεν γαρ του νοητού νού λέγων ο Θεολόγος αβρός Έρως -φησί- και Μήτις ατάσθαλος και πάλιν".

-ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΦΑΝΕΣ
ΟΤΙ Η ΟΡΦΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ,
ΟΜΗΛΟΥΣΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΥΟ
ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑΣ ΟΥΣΙΑΣ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑΥΤΙΣΕΙ
ΤΟΣΟΝ ΜΕ ΤΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΦΩΝ
(ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ,ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ,
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ,
ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ,
ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ,
ΠΡΟΚΛΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ, Κ.Α.)
ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
(ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ,ΑΣΣΥΡΟΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ,ΚΕΛΤΩΝ,
ΜΑΓΙΑΣ,ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ,
ΣΙΝΩΝ,ΙΝΔΩΝ,Κ.Α.) ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ.

-Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΥΤΗ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΨΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ,
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ,
ΚΑΘΩΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ
ΑΠΟΨΙΝ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
(KAREL VELAN,HANNES ALVEN Κ.Α.).

-ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΓΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ,
ΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗ, ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ,
ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΕΓΡΑΨΑΝ
ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΟΥ ΟΡΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ,
ΟΠΩΣ ΟΙ : ΜΟΥΣΑΙΟΣ, ΛΙΝΟΣ, ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ.

ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΑΙΟΝ
(ΜΑΘΗΤΗΣ ΗΤΟ Ή ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ;)
ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ Η "ΘΕΟΓΟΝΙΑ", Η "ΣΦΑΙΡΑ",
Η "ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΑ", ΤΟ ΕΠΟΣ "ΕΥΜΟΛΠΙΑ"
ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΧΡΗΣΜΟΙ.

-ΩΣ ΟΡΦΙΚΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΠΟΛΛΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ,
ΩΣ Ο ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ,
Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΡΩΝ
[ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΟΡΦΕΥΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ (380-390)],
Ο ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΙΛΑΜΩΝ,
ΘΑΜΥΡΙΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ.

-ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΑΛΛΩΣΤΕ
ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΠΩΔΑΣ ΗΣΧΟΛΕΙΤΟ
ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ Ο ΟΡΦΕΥΣ,
ΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΗ (ΕΠΤΑΧΟΡΔΟΣ ΛΥΡΑ).

-ΤΕΛΟΣ,ΟΦΕΙΛΟΜΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩΜΕΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ "ΙΟΥΔΑΪΚΑ ΟΡΦΙΚΑ"
ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ "ΔΙΑΘΗΚΑΙ",
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΑΛΚΕΥΘΗΣΑΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗ Η ΟΡΦΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΩΣ...ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ.

-ΜΕ ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΗ,ΛΟΙΠΟΝ,
ΚΑΙ ΑΝΑΙΔΗ ΤΡΟΠΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ ΝΑ...ΜΕΤΑΝΟΗ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΜΥΣΤΙΚΩΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΑΙΟΝ ΤΟΝ
ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΝ ΤΟΥ...ΜΩΥΣΕΩΣ!

Η ΑΘΛΙΑ ΑΥΤΗ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΝΑΙ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ)
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΥ.

-ΘΑΥΜΑΣΤΕ "ΟΡΦΙΚΗΝ ΣΚΕΨΙΝ"
(ΔΕΝ ΕΚΑΜΑΝ ΤΟΝ ΚΟΠΟΝ ΝΑ
ΜΙΜΗΘΟΥΝ ΟΛΙΓΟΝ ΠΕΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ;) :

"εις Θεός, ος μόνος άρχει, υπερμεγέθης(!)
αγέννητος,παντοκράτωρ..."
ΔΕΝ ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΟΛΙΓΟΝ ΤΟ:
"ουκ έστιν Θεός έτερος πλην εμού" ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΥ;

-ΑΙ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΙ ΑΥΤΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΙ
ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΔΟΛΙΩΣ
ΕΙΣ ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
(ΩΣ ΤΟ "ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ" ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ,
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑΣ!

-ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΝΤΑΖΟΝΤΟ
ΟΙ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΙ ΟΥΤΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΑΙ
ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ ΘΑ
ΥΠΗΡΧΟΝ ΚΑΠΟΙΟΙ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΡΟΕΒΑΛΛΟΝ
ΣΟΒΑΡΩΣ ΤΑ ΓΕΛΟΙΑ
ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ.

-ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΙ΄ ΕΞΟΧΩΣ ΕΞΟΡΓΙΣΤΙΚΟΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ,
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣ.

-ΟΙ ΟΡΦΙΚΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑΝ ΓΝΩΣΤΗΝ
ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗΝ ΟΜΑΔΑ,
Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ
ΤΑΣ ΘΕΟΥΡΓΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΙΑΝ
ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ,
ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΑΘΗΤΑΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΠΑΝΤΕΣ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΦΟΙ.

-ΟΥΤΩ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟΨΙΣ,
Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΕΝΑΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ
ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΗΝ.

-Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΙΤΗ
ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΔΥΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΡΗΤΑ
ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.

Η ΕΠΤΑΧΟΡΔΟΣ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ ΛΥΡΑ ΑΝΤΗΧΕΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ...

-ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

 ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΣ.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪
₪₪₪₪₪₪

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου