Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

-)(- ΑΠΟΒΟΛΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

-ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ποὺ ὁρίζουν καὶ σήμερα τὶς
θεολογικές, ἰδεολογικὲς καὶ θρησκευτικὲς «συντεταγμένες»
τῆς θρησκείας της σημερινής Ελλάδας,
ὄχι μόνον ἀπηχεῖται ἀκόμη μὲ ἐμφανέστατο τρόπο
τὸ ἱστορικῶς ἀταύτιστον τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸν Ἑλληνισμό,
ἀλλὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ σ’ αὐτὰ
καὶ ἡ παλαιὰ αἰτία τῆς ἐχθρικῆς στάσεως τοῦ πρώτου ἐναντίον
τοῦ δευτέρου.

Ὅπως ἀμέσως γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ μιὰ ἁπλῆ
ἀνάγνωση τῆς «Παλαιᾶς Διαθήκης », στὰ βιβλία της

α) ἰχνηλατεῖται σχεδὸν παντοῦ ἡ προσπάθεια διαστρεβλώσεως
ἢ σφετερισμοῦ ἢ χρονικῆς συρρικνώσεως
τῆς Ἱστορίας μας, τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας
– πρᾶγμα ποὺ φυσικὰ δὲν γίνεται εἰς βάρος τῆς Ἱστορίας
οἱουδήποτε (τότε ἀνύπαρκτου ἱστορικὰ ἄλλωστε)
σημερινοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ,

β) γίνεται ἄμεση καὶ «ὀνομαστὶ» πολιτικὴ ἐπίθεση
ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἑλληνικότητας
γενικῶς σὲ πλεῖστα ὅσα χωρία μὲ ἐκπλήσσοντα
φανατισμό, κακότητα καὶ μῖσος
– πρᾶγμα ποὺ ἐπίσης δὲν γίνεταιφυσικὰ εἰς βάρος
οἱουδήποτε (τότε ἀνύπαρκτου ἱστορικὰ ἄλλωστε)
σημερινοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ ἢ κράτους.

Ἔχει ἴσως ἰδιαίτερη ἀξία νὰ σημειώσουμε ἐδῶ,
ὅτι οἱ μισελληνικὲς αὐτὲς ὑποθῆκες καὶ παραγγέλματα,
ποὺ περιέχονται στὰ κείμενα αὐτά,
ἔγιναν πράξη ἐπὶ αἰῶνες πολλοὺς καὶ γίνονται
ἀκόμη καὶ σήμερα ἀπὸ διάφορους,
εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰδικώτερα.

Τὰ ἀνωτέρω, νομίζομε, στοιχειοθετοῦν ἐξ ἀντικειμένου
καὶ κατ’ ἀπόλυτον λογικήν,
ἱστορικὴν καὶ ἐθνικὴν συνέπειαν μιὰ ἰδιάζουσα
θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν,
ποὺ μπορεῖ νὰ συνοψισθῇ μ’ ἕνα καίριο
γιὰ τὴν ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐρωτηματικό,
τὸ ἀκόλουθο:

– Ἐπιτρέπεται ὁ σημερινὸς Ἑλληνισμὸς νὰ διατηρῇ
ὡς «ἱερὸ βιβλίο» του τὴν «Παλαιὰ Διαθήκη»;

Στοιχειοθετεῖται ὡσαύτως ἐξ ἀντικειμένου καὶ κατ’ ἀπόλυτον
λογικήν, ἱστορικὴν καὶ ἐθνικὴν συνέπειαν πρὸς τὰ
δεδομένα ποὺ ἀνεπτύχθησαν ἕνα ζωτικὸ
γιὰ τὸν σημερινὸ Ἑλληνισμὸ αἴτημα, τὸ ἀκόλουθο:

– Ὑπάρχει ἐθνικὴ ἀνάγκη μιᾶς αὐτονόητης, αὐτόλογης
καὶ αὐτοδίκαιης ἀποφάσεως τῆς χριστιανικής Ἐκκλησίας,
ἡ ὁποία νὰ ἀποκηρύσσῃ καὶ νὰ ἀποβάλλῃ ἀπὸ
τὰ ἱερὰ κείμενα της
εἴτε ὁλόκληρο τὸ «σῶμα» τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης εἴτε τοὐλάχιστον τὰ μέρη ἐκεῖνα ποὺ κατάφωρα
στρέφονται κατὰ τοῦ Ἔθνους μας, τῆς Ἱστορίας μας,
τῶν Ἑλλήνων ὀνομαστικῶς
καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ μας Πνεύματος καὶ Πολιτισμοῦ.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

1 σχόλιο:

  1. Στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει και δεν ακολουθούμε το γράμμα της Π.Διαθήκης αλλά το πνεύμα του ελληνομαθούς Αποστόλου Παύλου και των Ευαγγελίων!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή