Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

-)(- ΑΠ΄ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΗ, ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ, ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΙΕΡΑ...


₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

-Σ’ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ,
τοὺς πολέμους,
τὴν «τρομοκρατία»,
τὶς ἀνθρωποσφαγές,
ποὺ στὶς ἡμέρες μας συμβαίνουν στὸν Πλανήτη,
ἐμπλέκονται οἱ πιστοὶ τῶν τριῶν
θρησκειῶν.
(Δυστυχῶς καὶ ἡ Ἀμερική, ἡ ὁποία ξεκίνησε ὡς παράδεισος 
καὶ καταφύγιο τῶν διωκομένων
θρησκευτικῶν ὁμάδων ἄλλων περιοχῶν τῆς γῆς, 

θεσμοθετῶντας  –πρώτη αὐτὴ–  στὸ Σύνταγμά της καὶ τὴν ἀνεξιθρησκία, 
σήμερα παρουσιάζεται νὰ μολύνεται ὅλο 
καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸν ἀσιατικὸ
ἰὸ καὶ νὰ υἱοθετῇ ὅλο καὶ περισσότερο 

τὸν θεοκρατικὸ μανιχαϊσμὸ
«Ἄξονας τοῦ Καλοῦ - Ἄξονας τοῦ Κακοῦ» ἢ «Θεὸς - Σατανᾶς», 

μανιχαϊσμὸ ὁ ὁποῖος τῆς ὑπαγορεύει ὡς ἀόρατος ὑποβολέας 
τὶς στρατιωτικές της ἐνέργειες.)

-Ἡ ὑπόλοιπη (ἐκτὸς τοῦ τριδύμου Ἰουδαϊσμὸς - Χριστιανισμὸς-Ἰσλαμισμός) 

Ὑφήλιος ἡσυχάζει, ἀσχολούμενη μὲ τὰ εἰρηνικά
της ἔργα.

-Στὴ χώρα, ποὺ οἱ κάτοικοί της 

οὐδέποτε συγκρούσθηκαν γιὰ κάποιο θεὸ
προτοῦ ἐκχριστιανισθοῦν βιαίως 
καὶ ποὺ στοὺς νεώτερους χρόνους (1821) 
ξεκίνησαν «ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένοι τῶν 
(ἀρχαίων ἀνεξίθρησκων) Ἑλλήνων τὰ ἱερὰ » 
(κι ὄχι «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία», 
ὅπως ἰσχυρίσθηκαν ψευδῶς καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων
οἱ πιστοὶ τῆς θρησκείας αὐτῆς, 
οἱ ὁποῖοι ἀφώρισαν
καὶ καταπολέμησαν τὴν ἐθνεγερσία μας μ’ ὅλες τους τὶς δυνάμεις),
ἄνοιξαν στὴ συνέχεια τὴν πίσω πόρτα στὸν Ἀσιατισμό, 

μεταλλάχθηκαν καὶ πάλι ἀπὸ Ἕλληνες σὲ «ἑλληνοχριστιανούς»
 - ἀναβιωτὲς τοῦ Βυζαντίου («Μεγάλη Ἰδέα»), 
αὐτοκαταστράφηκαν μὲ τὸν ὁριστικὸ ξερριζωμό τους 
ἀπὸ πλεῖστες προαιώνιες ἑστίες
τους – καὶ τώρα;

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου