Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΗΘΙΚΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ -ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ


"ΓΝΩΘΙ Σ' ΑΥΤΟΝ Ε ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ"
Ε ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Η ΠΥΘΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Έπου Θεώ
Νόμω πείθου
Θεούς σέβου
Γονείς σέβου
Ηττώ υπέρ δικαίου
Γνώθι μαθών
Ακούσις νόει
Σ' αυτόν ίσχε

Φρονεί θνητά
ι) Εσίαν τίμα
ια) Άρχε σε αυτού
ιβ)Φίλοις βοήθει
ιγ) Θυμού κράτει
ιδ)Φρόνησιν άσκει
ιε)Πρόνοιαν τίμα
ιστ)Όρκω μη χρώ
ιζ)Φιλίαν αγάπα
ιη)Παιδείας αντέχου
ιθ)Δόξαν δίωκε
κ)Σοφίαν ζήτει
κα)Καλόν το λέγε
κβ)Ψέγε μηδένα
κγ)Επαίνει αρετή
κδ)Πράττε δίκαια
κε)Φίλοις ευνόει
κστ)Εχθρούς αμύνου
κζ) ευγένειαν άσκει
κη)Κακίας απέχου
κθ)Κοινός γίνου
λ)Ίδια φύλαττε
λα)Αλλοτρίων απέχου
λβ)Εύφημος ίσθι
λγ)Άκουε πάντα
λδ)Φίλω χαρίζου
λε)Χρόνου φείδου
λστ)Όρα το μέλλον
λζ)Ύβριν μίσει
λη)Ικέτας αιδού
λθ)Υιούς παίδευε
μ)Έχουν χαρίζου
μα) Δόλου φοβού
μβ)Ευλόγει πάντας
μγ)Φιλόσοφος γίνου
μδ)Όσια κρίνε
με)Γνούς πράττε
μστ)Φόνου απέχου
μζ)Εύχου δυνατά
μη)Σοφοίς χρω
μθ)Ήθος δοκίμαζε
ν)Λαβών απόδος
να)Υφορώ μηδένα
νβ)Τέχνη χρω
νγ)Ο μέλλεις δος
νδ)Ευεγερσίας τίμα
νε)Φθόνει μηδενί
νστ)Φυλακήν πρόσεχε
νζ)Ομοίοις χρω
νη)Διαβολήν μίσει
νθ)Δικαίως κτω
ξ)Αγάθους τίμα
ξα)Κριτήν γνώθι
ξβ)Γάμους κράτει
ξγ)Τύχην νόμιζε
ξδ)Εγγύην φεύγε
ξε)Πάσι διαλέγου
ξστ)Ελπίδα αίνει
ξζ)Δαπανών άρχου
ξη)Κτώμενος ήδου
ξθ)Αισχύνην σέβου
ο)Χάριν εκτέλει
οα)Ευτυχίαν εύχου
οβ)Τύχην στέργε
ογ)Ακούων όρα
οδ)Εργάζου κτητά
οε)Έριν μίσει
οστ)Όνειδος έχθαιρε
οζ) Γλώσσαν ίσχε
οη)Ύβριν αμύνου
οθ)Κρίνε δίκαια
π)Χρώ χρήμασι
πα)Αδωροδόκητος δοκίμαζε
πβ)Αιτιώ παρόντα
πγ)Λέγε ειδώς
πδ)Βίας μη έχου
πε)Αλύπως βίου
πστ)Ομίλει πράως
πζ)Φιλοφρόνει πάσιν
πη)Υιοίς μη καταθάρρει
πθ)Γλύττης άρχε
S)Σ' αυτόν ευ ποιεί
Sα)Ευπροσήγορος γίνου
S β)Αποκρίνουν εν καιρώ
Sδ)Πράττε αμετανοήτως *δια καλές πράξεις*
Sε)Αμαρτάνων μετανόει
Sστ) Οφθαλμού κράτει
Sζ) Βολεύου χρήσιμα
Sη) Επιτέλει συντόμως
Sθ)Φιλίαν φύλαττε
ρ)Ευγνώμων γίνου
ρα)Ομόνοιαν δίωκε
ρβ)Άρρητα μη λέγε
ργ)Το κρατούν φοβού
ρδ)Καιρόν προσδέχου
ρε)Έχθρας διάλυε
ρστ)Γήρας προσδέχου
ρζ)Επί ρώμη μη καυχώ
ρη)Ευφημίαν άσκει
ρθ)Απέχθειαν φεύγε
ρι)Πλούτι δικαίως
ρια)Δόξαν μη λείπε
ριβ)Κακίαν μίσει
ριγ)Κινδύνευε φρονύμως
ριδ)Χρησμούς θαύμασε
ριε)Ους τρέφεις αγάπα
ριστ)Απόντι μη μάχου
ριζ)Πρεσβύτερον σέβου
ριη)Νεώτερον δίδασκε
ριθ)Πλούτω απίστει
ρκ)Σε αυτόν αιδού
ρκα)Μη άρχε υβρίζων
ρκβ)Προγόνου στεφάνου
ρκγ)Επι νεκρω μη γέλα
ρκδ)Ατυχούντι συνάχθου
ρκε)Χαρίζου ευλαβώς
ρκστ)Εξ' ευγενών γέννα
ρκζ)Επαγγέλου μηδενί
ρκη)Τύχη μη πίστευε
ρκθ)Τελεύτα άλυπος
ρκλ)Μέτρον άριστον
ρλα)Αδικείαν μίσει
ρλβ)Ευσέβειαν φύλαττε
ρλγ)Ηδονής κραττείν
ρλδ)Βίαν μηδέν πράττειν
ρλε)Τέκνα παιδεύειν
ρλστ)Μη θρασύνου
ρλζ)Νόμοις πείθου
ρλη)Μελέτει το παν
ρλθ)Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι
ρμ)Μη επί παντί λύπου
ρμα)Πίνων αρμόζες
ρμβ)Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών
ρμγ)Το συμφέρον θηρώ
ρμδ)Θνήσκε υπερ Πατρίδος
ρμε)Τω βίω μάχου
ρμστ)Ευ πάσχε θνητός
ρμζ)Παις ων κόσμιος ίσθι,ηβών εγκρατής,μέσος δίκαιος,πρεσβύτερος σοφός. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου